Vedtægter

Vedtægter for
ALLERØD OG OMEGNS FRIMÆRKEKLUB

§1. Foreningens navn er ALLERØD OG OMEGNS FRIMÆRKEKLUB. Foreningen er hjemmehørende i Allerød Kommune

§2. Foreningens formål er at fremme interessen for frimærker og at forøge medlemmernes samlinger ved køb og salg på bedste måde.

§3. I seniorafdelingen kan enhver, der er fyldt 18 år, søge optagelse. Samlere mellem 10 og 18 år kan søge optagelse i juniorafdelingen.
Ansøgning om optagelse afgøres af bestyrelsen, hvis afgørelse er endelig.

Udmeldelse af foreningen skal ske skriftligt til formanden eller kassereren til udløbet af en sæson (30.april), dog mindst med 1 måneds varsel.

§4. Frimærkeklubben afholder møde 2 gange månedlig fra september til april efter et af bestyrelsen nærmere fastsat mødeprogram.

På møderne sker fremvisning, bytning og køb/salg af frimærker dels mellem medlemmerne indbyrdes, dels ved auktioner, arrangeret af foreningen.
Af den omsætning, der fremkommer ved auktionerne, tilkommer der foreningens kasse 10 %, som betales af sælger.

§5. Kontingentet, herunder et evt. særligt juniorkontingent, fastsættes af generalforsamlingen for 1 år ad gangen.

§6. Regnskabsåret løber fra 1. marts til ultimo februar måned det følgende år. Foreningens midler anbringes på en bank- eller girokonto, bortset fra en disponibel, kontant kassebeholdning på ca. kr.1.000.

§7. Foreningens bestyrelse vælges af generalforsamlingen. Der afholdes skriftlig afstemning, hvis bare ét medlem ytrer ønske herom på generalforsamlingen.

Bestyrelsen består af mindst 7 medlemmer: en formand, en næstformand, en sekretær, en kasserer, en juniorleder samt to bestyrelsesmedlemmer. Herudover vælger generalforsamlingen to bestyrelsessuppleanter, to revisorer og en revisorsuppleant.

Alle valg gælder for to år ad gangen. Genvalg kan finde sted.

Formanden vælges direkte af generalforsamlingen. Bestyrelsen er herudover selvkonstituerende.

På valg i ulige år er formanden, tre bestyrelsesmedlemmer, en bestyrelsessuppleant og en revisor. Øvrige tre medlemmer af bestyrelsen, en bestyrelsessuppleant, en revisor og en revisorsuppleant er på valg i lige år.

§8. Formanden og kassereren kan tilsammen tegne foreningen i alle sager.

Formanden alene kan tegne foreningen i sager, der ligger indenfor foreningens virkeområde, og som ligger inden for de af foreningens bestyrelse trufne beslutninger.

Kassereren alene kan tegne foreningen inden for det vedtagne budget.

Alle bilag til regnskabet attesteres af kassereren og et bestyrelsesmedlem.

Formanden leder alle møder og forhandlinger. Næstformanden træder i formandens sted ved dennes forfald. Sekretæren fører foreningens protokol og refererer til foreningens blade, lokalpressen og lignende. Kassereren opkræver kontingent samt fører foreningens regnskab. Juniorlederen leder juniorarbejdet.

§9. Den årlige generalforsamling afholdes i april eller maj

Indvarsling af generalforsamlingen sker skriftligt senest 8 dage før med angivelse af dagsordenen. På generalforsamlingen aflægger formanden beretning for det forløbne år. Kassereren aflægger det reviderede regnskab samt fremlægger bestyrelsens forslag til budget for den kommende sæson til generalforsamlingens godkendelse.

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i hænde skriftligt senest 3 dage før.

§10. Generalforsamlingen er den højeste myndighed i alle foreningens anliggender. Stemmeberettigede på generalforsamlingen er alle medlemmer, der ikke er i kontingentrestance.  Kun generalforsamlingen kan give, forandre eller ophæve foreningens vedtægter.

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen skriftligt med 8 dages varsel med angivelse af dagsordenen.
10 medlemmer kan ved skriftlig begrundet anmodning til formanden forlange en ekstraordinær generalforsamling afholdt inden for 14 dage.

Alle afstemninger på en generalforsamling afgøres ved simpel majoritet blandt de fremmødte.

§11. Foreningen kan ikke opløses, så længe blot 5 medlemmer stemmer for dens fortsatte beståen. Ved en evt. opløsning af foreningen skænkes dens midler til velgørende formål efter generalforsamlingens beslutning.

-o-0-o-

Foreningens vedtægter er besluttet på generalforsamlingen d. 24. april 1967. De er senere blevet revideret på generalforsamlingerne i 1970, 1972, 1976, 1980, 1981, 1986 og 2001.
Seneste revision (§ 7, stk. 2) er vedtaget på den ordinære generalforsamling
den 22. april 2009.